En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından görüşülmektedir.

15-05-2020

Teklif ile; muafiyet rejiminin hukuki belirliliğinin, "kendi kendine değerlendirme" yönteminin ve Rekabet Kurumunun yerinde inceleme yetkisinin kapsamının netleştirilmesi, hâkim durum testi yerine Avrupa Birliği Hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması" testinin getirilmesi, rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ile arz miktarının kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak üzere, Kurulca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması, taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin Türk Rekabet Hukuku mevzuatına ve uygulamasına kazandırılması, Rekabet Kurumunun ilişkili olduğu Bakanlığın adının yapılan değişiklikle uyum sağlaması, Kurumun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kuralların açıkça düzenlenmesi ile bunlara ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması, Kurumda görevli başkan yardımcısı sayısının üçe çıkarılması, Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104?üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasının mümkün kılınması ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 45?inci maddesinde yer alan bütün sürelerin, haklı gerekçeler sunulması hâlinde Kurul kararı ile bir katına kadar uzatılabilmesine imkân tanınması amaçlanmaktadır. 

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ