SERMAYE PİYASASI KURULU: Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

14-01-2019

Kurulun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda:

1. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF;

2. Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF

şablonları kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükarda genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla raporlama yapılması gerekmekte olup, anılan şablonlara faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.

Bunun yanında, yıllık faaliyet raporunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin “Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları” başlıklı 8’inci maddesi çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Şablonlara faaliyet raporlarında yer verilmemesi durumunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde faaliyet raporlarında verilecek beyan içeriğinde URF ve KYBY’nin KAP ulaşım adreslerinin açıkça belirtilmesi ve II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yönetim kurulunun, finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulüne ilişkin alacağı kararın ve bu kapsamda vereceği beyanın içeriğine açıkça URF ve KYBF’nin de dahil edilmesi gerekmektedir.

Yıllık bazda açıklanacak bilgilere ilişkin şablonlar dışında, gönüllü ilkelere uyum durumunda yıllık faaliyet raporunun açıklanmasına ilişkin iki bildirim zamanı arasında (dönem içi) değişiklik olması halinde, (URF’de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve KYBF’de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişikliklerin Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP’taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanması ve bu duruma ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi esastır. KAP platformunun teknik işleyişi gereği hesap dönemi bitiminden şablonların doldurulup ilan edilmesine kadar geçecek süre içinde güncelleme yapılmayacaktır.

Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle,

a) İsteyen şirketlerin 2018 yılına ilişkin uyum raporlarını eski formatta hazırlayarak açıklaması mümkün olmakla birlikte, bu durumda finansal raporların KAP'ta yayımlanma süresinin sonuna kadar aynı döneme ilişkin URF ve KYBF’nin kabulüne ilişkin II14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu kararı alınarak, KAP sisteminde yeni raporlama esasları çerçevesinde URF ve KYBF şablonları kullanılarak yapılması gerekmektedir.

b) Yeni raporlama esaslarını uygulayacak şirketler için URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte, yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta raporlama yapılması gerekmektedir.

Yürürlüğe giren yeri URF ve KYBF raporlama şablonları nedeniyle Kurulumuzun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ekinde kamuya duyurulan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Şablonlar için tıklayınız.

KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURULU RESMİ SİTESİ