SERMAYE PİYASASI KURULU: Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenlemelerde Yapılan Değişikliklere İlişkin Basın Duyurusu

05-03-2020

Borsa yatırım fonlarının, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının portföylerinde daha etkin bir varlık dağılım aracı olarak kullanılabilmesi ve borsa yatırım fonlarının gelişimine katkıda bulunulmasını teminen aşağıda belirtilen mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
III-52.1.ç sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
III-52.1.ç sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Tebliğ değişikliği ile temel olarak;
 
1) İhraççı tanımının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumlaştırılması,
 
2) “Hisse Senedi Yoğun Fon”ların portföy değerlerinin asgari %80’ini oluşturması gereken varlıklar arasına ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarının da dahil edilmesi,
 
3) Yatırım fonları tarafından, Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin (BYF Tebliği) 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırımın, o varlık grubuna yapılmış yatırım olarak değerlendirilmesi ve söz konusu borsa yatırım fonları katılma paylarına yapılan yatırımın o varlık grubuna yapılan yatırımlar için Tebliğ’de ve fon bilgilendirme dokümanlarında belirlenmiş sınırlamalar kapsamında değerlendirilmesi,
 
4) Yatırım fonları tarafından kolektif yatırım kuruluşlarına yapılacak yatırımlara ilişkin sınırlamaların ve istisnaların Tebliğ’in 18. maddesi altında açık bir şekilde belirlenmesi hususlarında düzenleme yapılmıştır.
 
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Yönetmelik değişikliği temel olarak emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edilecek yatırım fonları ile borsa yatırım fonları paylarına ilişkin sınırlamalar hakkındadır. Konuya ilişkin hükümde yapılan değişiklikle, borsa yatırım fonları katılma paylarına yapılacak yatırımlara ilişkin sınırlamalar açık bir şekilde belirlenmiş, yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılacak yatırımlara yönelik fon portföy değerinin azami %10’u olarak belirlenen sınırlama korunurken, Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılacak yatırımlar sınırlama kapsamından çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikle ayrıca, tek bir yatırım fonu, yabancı borsalarda işlem gören borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yapılan yatırım tutarının fon portföyünün %4’ü ile sınırlandırılmasına ilişkin hüküm korunarak, Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonlarından tek birinin katılma paylarına yapılacak yatırımın azami tutarının fon portföy değerinin %20’si olarak belirlenmesi öngörülmüştür.
 
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Yapılan Değişiklik
 
Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn. (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in “Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol” başlıklı 2. maddesine, “27/11/2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım Yönetmelikte, bu Rehber’de, fon içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formunda ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir.” hükmü eklenmiş ve buna uygun olarak Rehber’in 2 numaralı ekinde yer alan, emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edilmesi uygun görülen diğer varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamaların belirtildiği tabloda gerekli güncellemeler yapılmıştır.
 
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Yapılan Değişiklik
 
III-52.1.ç sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer alan düzenlemelere uygun olarak, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in 1 numaralı ekinde yer alan, yatırım fonlarının portföylerine dahil edilmesi uygun görülen diğer varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamaların belirtildiği tabloda gerekli güncellemeler yapılmıştır.

KAYNAK: SERMAYE PİYASASI RESMİ WEB SİTESİ