Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç) ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır.

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç) 14/05/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan tedbirler çerçevesinde Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde (Tebliğ) bazı değişiklikler yapılmıştır.
           
On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan; “İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limitinin, sermayesinden bağımsız hale getirilmesi” ve “İFK'nın ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK Kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılması” tedbirleri kapsamında ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) tarafından yapılacak teminatlı menkul kıymet (TMK) ihraçlarının teşvik edilmesi ve Covid-19 salgınının dünya ve ülke ekonomisine muhtemel etkileri de dikkate alınarak TMK ihraçlarının özendirilmesi ve piyasada daha aktif kullanılmasının desteklenmesi amaçlarıyla;
 
- Tebliğ’de yer alan, İFK tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değerinin, İFK’nın, Kurulun düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının beş katını aşamayacağına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmış, ayrıca İFK tarafından yapılacak ihraçlarda tedavül limitinin uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
- İFK’lar tarafından yapılacak TMK ihraçlarda Kurul ücretinin yarısı oranında tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
-  TMK ihraçlarındaki maliyetleri düşürücü bir düzenleme olarak, 31.12.2019 tarihine kadar yapılacak ihraçlar için geçerli olan, Tebliğ’in 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranların binde sıfır olarak uygulanması suretiyle ihraçlardan Kurul ücreti alınmaması uygulaması, 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak ihraçları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
Diğer taraftan, mevcut durumda Tebliğ’in “Net bugünkü değer uyumu” başlıklı 17. maddesinin ikinci fıkrasında, “İTMK ihraçlarında ise teminat defterinde yer alan varlıkların net bugünkü değeri, toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir oranda daha fazla olmalıdır. Bu oranın %2’den az olmaması zorunludur”, “Stres testi” başlıklı 18. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Teminat fazlası teminat defterine kaydedilir. Zorunlu teminat fazlası ikame varlıklardan oluşur ve 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz.” hükümlerine yer verilmiş olup; söz konusu hükmün net bugünkü değer uyumu ile ilgili olmasından dolayı birbirinin devamı niteliğinde olan anılan hükümlerin 17. maddenin ikinci fıkrası altında bir araya getirilerek anlam bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır. 


KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURULU RESMİ WEB SİTESİ