TBMM Genel Kurul gündemine gelecek olan yeni kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması öngörülmektedir.

Teklif ile uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler yapılması öngörülmektedir.

Yapılan düzenleme ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması, elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca EPDK bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere gerekli idari yapının kurulması amaçlanmaktadır.

Yine elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli teknik altyapının oluşturulması ve buna ilişkin hukuki altyapının kurulması; bu kapsamda çevrenin korunması için sera gazı salınımlarının azaltılması hedefi doğrultusunda elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin ve bu sisteme dayalı yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesi, piyasa faaliyetlerinin yürütülmesinde düzenleme ve denetim usul ve esasları, piyasa işleyişi temel ilkeleri, piyasadaki taraflar ile EPDK’nın görev, yetki, sorumluluklar ve haklarının belirlenmesi ile elektrikli araç kullanıcılarının haklarının güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

Düzenleme kapsamında, doğal gaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan (gaz arzının sağlanmasının gecikmesi, gaz arzının durdurulması, tüketicilere yapılacak bedel iadelerinin gecikmesi vb.) tüketici mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin olarak tüketicilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi; genel enerji dengesini dikkate alan “Uzun Dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı” çalışmasının yapılması bu çalışma sonucu ortaya çıkacak öngörüler ile elektrik enerjisi ve doğal gaz arz güvenlikleri çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin belirlenmesine katkı sağlanması ve bu yönde gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin mevzuat altyapısının kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanabilmeleri ile enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden tarım ve hizmet sektörlerinin de faydalanmasının sağlanması hedeflenmekte, enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden yararlanmak isteyenlerin kapsamı tanımlanmakta ve enerji verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesine ilişkin esasların kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Yine düzenleme ile 6491 sayılı Kanun gereğince yapılan petrol ruhsatı başvuru ve değerlendirme süreçlerinin kısaltılarak petrol yatırımcısının sektörde faaliyete başlama süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifi ile 5846 sayılı Kanunda yer alan bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenlemeye, tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar dahil edilmektedir. Bunun yanında canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi noktasında mevzuatta bulunan eksikliğin giderilmesi amacıyla 5894 sayılı Kanunda düzenleme yapılmaktadır.

Diğer taraftan Teklif, orman içi suların balık yetiştiriciliğinde kullanılmasına ve midye ile istiridye üretiminde zorunlu olarak karada kurulması gereken tesis, depo, arındırma havuzu vb. yapıların kıyıda bulunan orman alanlarında da kurulabilmesine yönelik düzenlemeler içermektedir.

İş yaşamının doğrudan içinde olan mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler ile bu merkezleri tercih edecek öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla, bu öğrencilere yönelik düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca usta öğretici sayısının artırılmasına ve çırak kayıtlarını artırmaya yönelik değişiklik yapılmaktadır.

Teklif ile, Ölçüler ve Ayar Kanununun Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen maddelerinden doğacak hukuksal boşluğun giderilmesi amacıyla, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında belirtilen gerekçelerini karşılayacak ve aynı zamanda yasal metroloji sisteminin işleyişini de bozmayacak şekilde değişiklik yapılmaktadır.

Bununla birlikte kalkınma ajanslarının mahalli idarelerden alacağı payların mahiyeti düzenlenmekte ve geciken alacaklar için 3095 sayılı Kanunda yer alan temerrüt faizi uygulanacağı hükme bağlanmaktadır.

Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını Merkez dışında yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla düzenlemeye gidilmektedir.

Proje bazlı yatırım olarak adlandırılan ülkemiz için stratejik önemi haiz, teknolojik içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar için sağlanan yatırım yeri tahsisi desteği, uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla yeniden düzenlenmektedir.

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ

KANUN TEKLİFİ METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.