En son güncellemeler 9 Nisan iş günü sonunda yapılmıştır.

TBMM Genel Kurul gündemine girecek olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bazı değişiklikler için tıklayınız.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile;

  • İcra ve İflas Kanununun temyiz yoluna başvurma sınırı kırk bin Türk lirasına arttırılmıştır.
  • İcra ve İflas Kanununda yer alantemyiz yoluna başvurma sınırının her yıl yeniden değerleme oranında artırılması düzenlenmektedir.
  • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda adli ve idari yargı hâkim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı yarışma sınavından yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alma şartı getirilmektedir.
  • 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanununda yapılan değişiklik ile bölge adliye mahkemesi dairelerinin birden fazla heyet halinde çalışabilmesine imkân tanınmaktadır. 
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa eklenen bent ile bölge adliye mahkemesince hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilebilecek hallere ilave yapılmaktadır. Bu kapsamda, bölge adliye mahkemesi dairelerince duruşma açılmaksızın, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere veya şahsî cezasızlık sebeplerine münhasır olmak ve sanık tarafından talep edilmek şartıyla, daha az cezaya hükmedilebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilecektir.
  • 5271 sayılı Kanunun 304 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile, Yargıtay incelemesinden geçen dosyaların gönderileceği merciler yeniden belirlenmektedir. Buna göre, bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararın niteliğine bakılmaksızın, Yargıtay tarafından onama veya düzelterek onama kararı verilen dosyaların doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve kararın bir örneğinin bilgi mahiyetinde bölge adliye mahkemesine iletilmesi sağlanmaktadır. Maddenin mevcut ikinci fıkrasına göre, Yargıtay tarafından bozulan dosyalar, ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilmektedir. Fıkraya eklenen cümleyle, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay tarafından bozulması üzerine dosyanın gönderileceği mercide değişiklik yapılmaktadır. Bu durumda dosyanın gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine imkân tanınmaktadır.
  • 5271 sayılı Kanunun 307 nci maddesine eklenen fıkar ile, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uyulması sonrası verilen karara karşı, istinaf veya temyiz kanun yolu sınırlarına bakılmaksızın sadece temyiz kanun yoluna başvurulabileceği hüküm altına alınmaktadır.

KAYNAK: TBMM SİTESİNDE YAYINLANAN KOMİSYON RAPORU