En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlanmıştır.

 Teklif ile enerji sektöründe uygulanan mevzuatta günün ve piyasa koşullarının değişmesi, yeni teknolojilerin hayata girmesi ve ilgili mevzuatın daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amaç ve nedenleriyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

 

Yapılan düzenleme ile Covid-19’un neden olduğu kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında yaşanan talep artışı, arz kısıtları, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve iklimsel nedenlere dayanan doğal gaz fiyatlarında olağandışı ve öngörülemeyen artışlar ile birlikte oluşan maliyet sonrası Şirketin ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilerek BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin temin edilmesi amaçlanmaktadır.

Petrol sektöründeki faaliyetlerin niteliği itibariyle gece çalışmasını gerektirmesi, faaliyetlerin çoğunlukla illerin yerleşim yerlerine uzak mücavir alanlarında veya güvenlik riski bulunan dağlık ve kırsal bölgelerinde bulunması ve geçici süreyle kurulan kamp alanlarında icra edilerek iş güvenliği bakımından faaliyetin bitimine kadar kesintisiz sürdürülmesi nedenleriyle gece çalışmasına ilişkin gerekli düzenleme yapılmaktadır.

Teklif ile serbest erişim platformunda ticari faaliyet konusu olmayan şarj istasyonlarına yer verilmesine ayrıca gerek bulunmaması ve ticari faaliyet yürütülen halka açık şarj istasyonlarının serbest erişim platformunda görüntülenmesinin şarj hizmeti piyasası açısından yeterli görülmesi nedenleriyle mevzuatta değişiklik yapılmaktadır. Ayrıca, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında yer verilen hedefler ile uyumlu olarak toplayıcıların yasal statüsünün ve lisans niteliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Düzenleme ile vatandaşların TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkânı sağlanarak tarımsal, ticari ve sınai faaliyetlerin canlandırılması hedeflenmektedir. Bu alacaklara ilişkin taksitlendirme imkânı ile yıllara sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanacağı öngörülmektedir. TEDAŞ’ın bazı alacaklarını bazı kurum ve kuruluşlardan elde edilen tevsik edici belgeler ile tahsil kabiliyetini kaybettiği anlaşıldığından Kurum kaynaklarının gereksiz yere kullanılmaması için zarar kaydı yapılmasına ilişkin yasal düzenleme öngörülmektedir.

Ayrıca Teklif ile ülkemizin lojistik ve turizm sektörüne paralel olarak rekabet gücünü koruması açısından hayati ve stratejik önemi son derece büyük olan ve 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işletme hakkı verilmesi suretiyle özelleştirilen bazı limanlarda hem limanların işletilmesinin aralıksız devamının sağlanması hem ihtiyaç duyulan/duyulacak yatırımların zamanında yapılması hem de limanların Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine katkısının herhangi bir zaman kaybı yaşamadan devamının sağlanması amaçlanarak sözleşme sürelerinin kırk dokuz yıla kadar uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılması öngörülmektedir.

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Kanun Teklifi ile,

Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile geri ödeme birimi olan SGK’nın sağlık hizmeti sunucularının cari dönemde finansal ihtiyaçlarını sağlayan Kurum olmaktan çıkartılması,

Prim ödeme yükümlüsü olanların yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen genel sağlık sigortalılarının, kamuya olan borç yüklerinin hafifletilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması,

Sendikal algının güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi amacıyla kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha az üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine toplu sözleşme desteği, yüzde ikisinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine ise toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi ile buna ilişkin geçiş sürecinin düzenlenmesi,

amaçlanmaktadır. (381 sayılı Komisyon Raporu s. 8-9)

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ

KANUN TEKLİFİ METNİ İÇİN TIKLAYINIZ