TSE personelinin disiplin konularının yönetmelikle belirlenmesi "suçun ve cezanın kanuniliği" ilkesine aykırı bulunmuştur.

13-02-2019

18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu’na 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 41. maddesiyle eklenen 10/A maddesinin mülga yedinci fıkrasında yer alan ‘ ...disiplin...” ibaresinin Anayasamın 38. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 2018/107E., 2018/114K. sayılı ve 20/12/2018 tarihli karar ile;

 

 

"TSE personelinin disiplin suç ve cezaları, cezayı hafifleştirici ve ağırlaştırıcı nedenler, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar, karar alma usulü, savunma hakkı, zamanaşımı, disiplin cezalarına itiraz gibi tüm disiplin konuları kural uyarınca yönetmelikle belirlenmiştir. 

 

 

İtiraz konusu kural yaptırım türlerini ve yaptırım konusu eylemleri belirlemediğinden ilgililerin hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun uygulanacağını belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine yasal çerçevede imkân tanımamaktadır. Bu nedenle kural suçun ve cezanın kanuniliği ilkesine aykırılık oluştur[duğu]"

 gerekçesiyle itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu ve İPTALİNE karar verilmiştir.