Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne yeni bir hizmet birimi eklenmiştir.

05-02-2019

05/02/2019 tarih ve 30677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe göre;


"Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak."

hükmü eklenmiştir.

Ayrıca Kararname ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Kararname metnine göre, bu hizmet biriminin görevleri şu şekildedir;

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı:

1) Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak.

2) Gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme yaptırmak veya talep etmek.

3) Toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmaları yürütmek.

4) Toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve raporlar yayımlamak.

5) Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri ile uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamaların takibini yapmak.

6) Bu bent ile verilen görev ve yetkilerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.