Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile genel olarak; turizm sektörünün ve yatırımlarının ülkemiz için stratejik önemi bulunması, ülkemizin ekonomisi ve özellikle cari açığın azaltılması açısından çok önemli olması, önemli ölçüde istihdam ve katma değer yaratması, ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlaması, yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlaması ve onlarca sektörü doğrudan ve dolaylı olarak desteklemesi dikkate alınarak, taşınmaz tahsisi sürecinin uzun olmasından kaynaklı sorunların giderilmesi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan taşınmazların, ülkemizin turizm hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda hızlı ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilmesi, işlemlerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılarak yatırımların hızla hayata geçirilmesi ve sektöre ivme kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda;

-Turizm işletmesi belgeli tesisler için yapılan sınıflandırma çalışmaları sırasında sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde üç Bakanlık kontrolörü yerine iki Bakanlık kontrolörünün katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilmesine imkân sağlanması,

 

-Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için tahsis edilecek personel lojmanı alanının tanımlanması ve bu alanların yatırımcılara tahsisine ilişkin usul ve esasların temel ilkelerinin Kanunla belirlenmesi,

-Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili Bakanlığa bildirilen taşınmazlardan, kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenlerin iki ay içinde Bakanlığa tahsis edilmesi, tapuya tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlalarının ise talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescilinin yapılarak, tescili müteakip Bakanlığa tahsis edilmesi, orman sayılan alanların da yine maddedeki sınırlamalar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmesi sürecinin hızlandırılmasına yönelik düzenleme yapılması,

-Turizmin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda altyapı yatırımlarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılabilmesi, yaptırılabilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanların da gerekmesi halinde bu kapsamda değerlendirilmek üzere devralınması, bu tesislerin işletilebilmesi, işlettirilebilmesi sağlanarak, hem kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içindeki turizm tesislerine hem de bu bölge ve merkezlerde yaşayan vatandaşlarımıza altyapı hizmetinin daha sağlıklı ve bütüncül şekilde ulaştırılmasının sağlanması,

-Turizmin sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesinin sağlanması ve ayrıca, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla, belge almadan faaliyette bulunan deniz turizmi araçları ve işletmelerine uygulanacak müeyyideler, cezalar ve belge iptaline ilişkin düzenlemeler yapılması,

-Türk bayraklı yatların rekabet gücünün arttırılması ve yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerinden dolayı Devletimizin vergi kaybının önlenmesi için ülkemiz karasularında yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerine izin verilmemesi,

-İdari para cezası verilebilecek durumların daha açık şekilde belirlenmesi,

-Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis etme yetkisinin ülkemiz turizm politikasının belirleyici ve uygulayıcısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi,

- Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Bakanlık tarafından belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilme imkanının getirilmesi, ancak askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak bu faaliyetlerin yapılması ve bu bölgelerin korunmasını teminen buna ilişkin usul ve esasların Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenmesi,

amaçlanmaktadır.

KAYNAK: KANUN TEKLİF METNİ VE KOMİSYON RAPORU