Varlık Barışına ilişkin olarak, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile;

- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

- Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek, kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi

hususlarının açıklanması amacıyla hazırlanan ve 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

KAYNAK: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI RESMİ WEB SİTESİ