Varsayıma Dayalı Şekilde İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

12-09-2018

Olaylar

Başvurucu, kendisine ait olan bir aracı kiralama şirketine kiralamıştır. Söz konusu araç daha sonra anılan şirket tarafından üçüncü bir kişiye kiraya verilmiştir.

Kiracı da bahse konu aracı, sürücü belgesi olmayan başka bir şahsın sürmesine izin vermiştir. Bunun üzerine aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin verildiği iddiasıyla araç sahibine de tescil plakası üzerinden idari para cezası kesilmiştir. Cezanın iptal edilmesi istemiyle hâkimliğe yapılan başvuru reddedilmiştir.

İddialar

Başvurucu, sadece malik olma sıfatı gözetilip diğer unsurlar dikkate alınmadan idari para cezası kesildiğini ve böylece Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Başvuruya konu olaydaki kabahatin oluşması için aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin verilmesi gerekir.

Araç sahibinin kastının bulunup bulunmadığı, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine bilerek izin verilip verilmediği değerlendirilmemiş; bu konuda bir tespit yapılmamış; karineden yararlanılarak sonuca ulaşılmıştır.

Kabahatin işlendiğine ilişkin olarak Mahkemece yapılan varsayımın aksinin ispatı mümkün değildir. Başvurucunun yöneltilen fiille ilgili savunma ve bunun aksini ispat bakımından yaptırımı uygulayan idare ile arasında önemli bir dezavantaj oluştuğu ve böylelikle kullanılan varsayımın masumiyet karinesini ihlal eder boyuta ulaştığı anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

KAYNAK: ANAYASA MAHKEMESİ RESMİ WEBSİTESİ