En son güncellemeler 1 Aralık 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TASARI İLE DEĞİŞİKLİK YAPILAN KANUNLAR

 • İcra ve İflas Kanunu
 • Türk Ticaret Kanunu
 • Kooperatifler Kanunu
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • Milletlerarası Tahkim Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • Posta Hizmetleri Kanunu
 • Vergi Usul Kanunu
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Sınai Mülkiyet Kanunu

 

TASARI İLE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER

 • İflas erteleme kurumu yürürlükten kaldırılmaktadır. Konkordato kurumunun etkin veişlevsel bir yapıya kavuşturulması için düzenlemeler yapılmıştır.
  • “Geçici konkordato mühleti” adı altında yeni bir kurum ihdas edilmektedir.
 • Basit yargılama usulünde bilirkişinin rapor verme süresi kısaltılmaktadır.
 • Zorunlu olarak elektronik tebligata tabi olacakların kapsamı genişletilmektedir.
 • Miktar veya değeri 100.000 Türk Lirasının altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulanması öngörülmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİNDEN BAZI BAŞLIKLAR

Tasarının 5 inci maddesiyle, bir kısım kamu alacaklıları ile rehinle temin edilmiş alacakların rüçhanı yer değiştirmektedir. Buna göre, maddenin birinci fıkrasında belirtilen bir kısım kamu alacakları, rehinle temin edilmiş alacaklar karşılandıktan sonra diğer alacaklara nazaran öncelikli olarak ödeneceği düzenlenmektedir.

12 nci maddeyle, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden veya bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek satış hasılatı elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak satışı düzenlenmektedir.

13 üncü maddenin birinci fıkrasıyla, kaynak Kanuna ve mevcut Kanunumuza uygun olarak, tacir olmayanların da konkordato talep edebilmesi kabul edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında önemli olan, konkordato talep edenin, vadesi geldiği halde borçlarını ödeyememesi veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olmasıdır. Ancak, konkordato sürecinin başarısız olması halinde, tacir olmayanlar hakkında iflas kararı verilemeyecektir. Bu noktada kaynak Kanundan ve mevcut Kanundaki düzenlemesinden ayrılmak suretiyle farklı bir hukuki sonuç kabul edilmektedir. Ayrıca konkordato talebinde bulunanın, gider avansı konusunda gerekli hassasiyeti göstermemesinin yaptırımı düzenlenmiştir.

15 inci maddesi ile “geçici konkordato mühleti” adı altında yeni bir kurum ihdas edilmekte; bu mühletin uzatmayla birlikte beş ayı geçmemek üzere “geçici olarak” tanınabileceği hükme bağlanmaktadır.

21 inci madde ile konkordato hakkındaki kanun yolu denetimi düzenlenmektedir. 287 nci maddenin son fıkrası hükmüne göre geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamayacağı gibi, 293 üncü maddeye göre de kesin mühlet talebinin kabulü ile kesin mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı da kanun yoluna başvurulamayacaktır. Kesin mühlet talebinin reddi kararlarına karşı ise kural olarak sadece istinaf yolu öngörülmüştür. İstisna olarak mahkemenin veya bölge adliye mahkemesinin konkordato talebinin reddiyle birlikte borçlunun iflasına da karar verdiği hallerde bu kararlara karşı hem istinaf hem de temyiz kanun yollarına başvurulabilmesini öngören 164 üncü madde hükmü uygulanacaktır.

22 nci maddeyle kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları düzenlenmektedir. Maddenin ilk fıkrasında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacağı ve evvelce başlamış takiplerin de duracağı belirtilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasıyla, 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceği hükme bağlanmaktadır. Bu alacaklar için, mühlet içinde olsa da takip başlatılabilecek ve başlamış takipler devam edecektir.

56 ncı maddeyle, makul sürede yargılamaların tamamlanması amacıyla basit yargılama usulünde bilirkişinin rapor verme süresi kısaltılmaktadır. Süresinde rapor vermeyen bilirkişi hakkında ikinci fıkrada belirtilen müeyyideler uygulanacak olup bunlar yeterli görülmüştür. İki aylık süre hem asıl süre ve hem de uzatma süresi bakımından geçerlidir.

61 inci maddeyle, miktar veya değeri 100.000 Türk Lirasının altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulanması öngörülmekte ve böylece bu kapsamdaki ticari davaların süratle görülüp karara bağlanması amaçlanmaktadır.

Tasarının tam metni için tıklayınız.

KAYNAK: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss524.pdf