En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 13.04.2018 tarihinde verdiği tahkim hukukuna ilişkin içtihadı birleştirme kararı 18.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 13.04.2018 tarihinde verdiği ve 18.09.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan içtihadı birleştirme kararına konu olan uyuşmazlık aşağıdaki şekilde  özetlenmiştir.

"6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nunyürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmesi uyarınca icra edilen milli tahkim yargılaması kapsamında ve anılan tarihten sonra verilen hakem kararlarına karşı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 533'üncü maddesinde düzenlenen temyiz kanun yoluna değil. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439'uncu maddesi uyarınca iptal davası açılması yoluna başvurulabilir."

 Karşı oy kullanan üyelerin ise gerekçesi aşağıdaki gibi olup karar oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

"HMK'daki hakem kararma karşı kanun yolları ile ilgili hükümlerin ancak bu kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen tahkim şartı yada tahkim sözleşmelerinde uygulanabileceği. HMK'nın yürürlüğünden önceki tahkim sözleşmesi ve şartına dayalı olarak verilen hakem kararları hakkında uygulanmayacağı bu hakem kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurulabileceği düşüncesinde olduğumuzdan içtihatların Yüksek 15. ve Yüksek 23. Hukuk Dairesi'nin görüşü doğrultusunda birleştirilmesi gerektiğini düşündüğümüzden çoğunluğun aksi yönde oluşan kararına katılamıyoruz. "

Kararın tamamına ulaşmak için: https://www.kanunum.com/content/6011027#.W6I8cc4zaUl 

Kaynak:Resmi Gazete